Zápis do mateřské školy ve Střelicích na školní rok 2024/2025

- Různé akce

V budově Mateřské školy na ul. Školní 1, Střelice

Požadavky k zápisu:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, která je k dispozici na webu školy www.skolastrelice.cz, v záložce Ke stažení / MŠ. Žádost přinesete vyplněnou a podepsanou. Žádost je možné sepsat ústně do protokolu přímo na místě zápisu.

2. Vyjádření lékaře pro děti a dorost je k dispozici tamtéž. Vyplněné a potvrzené lékařem přinesete k zápisu.

3. Rodný list dítěte.

3. K zápisu přijdete se svým dítětem. V nezbytných případech jako je nemoc dítěte, pobyt v lázních a podobné, přijdete bez dítěte a domluvíte si termín dodatečné schůzky.

4. Případný požadavek individuálního vzdělávání oznámíte při zápisu.

5. Zákonní zástupci se prokáží průkazem totožnosti.

6. Písemnosti v cizím jazyce musí být doloženy v originálním znění spolu s úředně ověřeným překladem do češtiny (vyjma slovenštiny).

Rozhodnutí o (ne)přijetí:

1. Každé dítě u zápisu obdrží registrační číslo.

2. O přijetí rozhoduje ředitelka školy v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zák. 561/2004 Sb. ve správním řízení, na základě zveřejněných kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Naleznete na webových stránkách školy.

3. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn dne 5. 6. 2024 na webových stránkách školy www.skolastrelice.cz a vyvěšením na dveřích budovy MŠ na ulici Školní 814/1 a V Cihelně 690/6 ve Střelicích. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Písemné Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou.

Oznámení:

Po dokončení přístavby budovy mateřské školy na ulici Školní, kde vzniknou dvě nové třídy, po jejím zkolaudování a vyřízení povinných administrativních požadavků, ZŠ a MŠ Střelice vypíše na nově vzniklá místa v MŠ zápis v mimořádném termínu. Předpokládané zahájení provozu je na podzim roku 2024.

 

Ve Střelicích dne 12. 3. 2024

Zuzana Hloušková                                                                        Mgr. Helena Fialová

zástupkyně ředitelky pro MŠ                                                  ředitelka ZŠ a MŠ Střelice

Fotogalerie