Ztráty a nálezy

Nálezce je povinen vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Přijatý nález je zveřejněn způsobem v místě obvyklým. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly obci Střelice v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí obec Střelice.

Není možné přijímat jako nález věc spadající do kategorie odpadů:

  • věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • věci viditelně poškozené,
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje dotčenou agendu. Kreditní a platební karty se předávají příslušné instituci.

Fotogalerie