O naší obci

Obec Střelice se nachází asi 12 km od města Brna. Dle statistických údajů žije v obci k dnešnímu dni 3280 obyvatel. Je zde 950 zkolaudovaných rodinných domů a ostatních objektů, tj. čísel popisných. Průměrný věk obyvatel je 40,56 roků.

Ve Střelicích máme historické vlakové nádraží a zastávku Střelice-dolní. Cesta vlakem na brněnské hlavní nádraží trvá asi 15 minut. Autobusová doprava propojuje Střelice s okolními obcemi a zajíždí do Brna – Starého Lískovce, kde je možné přestoupit na hromadnou dopravu města Brna.

Ve Střelicích je základní škola od první do deváté třídy, dojíždějí k nám žáci z okolních obcí. Celkem školu navštěvuje 395 dětí. Mateřská škola má kapacitu pro 120 žáků. V roce 2023 byla v MŠ zbudována samostatná kuchyně, ve které je zajištěna strava pro předškolní děti. V roce 2023 jsme zahájili stavbu dalších dvou tříd mateřské školy včetně potřebného sociálního zázemí a vybavení. Tato přístavba navazuje na současnou budovu mateřské školy na ulici Školní a bude od nového školního roku uvedena do provozu.

Nesmíme opomenout i naši základní uměleckou školu, která se věnuje asi 200 žákům v oboru hudebním, tanečním i výtvarném. Nově bude v roce 2024 v podkroví stávající budovy zhotoven výtvarný ateliér. Pro velký zájem dětí bychom potřebovali navýšit kapacitu školy.

Chloubou naší obce je také místní knihovna, kam docházejí nejenom čtenáři knih, ale také jsou zde různé výstavy obrazů a fotografií. Každé úterý dopoledne se zde scházejí maminky s dětmi a ve čtvrtek zde probíhá výuka angličtiny pro předškolní děti. Ve Střelicích myslíme také na seniory, kteří mají svůj spolek KLAS. Senioři se pravidelně scházejí na pracovní aktivity, zúčastňují se různých přednášek a poznávacích výletů. Několik seniorů se přihlásilo na univerzitu třetího věku. Přednášky se konají on-line také v knihovně.

V obci máme dům s pečovatelskou službou, je v něm 15 bytů.

Historie Střelic je velmi bohatá, první písemná zmínka o obci je z roku 1375. Původně Střelice patřily kartuziánskému klášteru v Brně – Králově Poli. Dějiny obce se snaží zachytit místní muzeum, které v roce 1995 založil tehdejší starosta Ing. Václav Dlapka.

Hlavní dominantou Střelic je kostel Nejsvětější Trojice. Je to nejstarší budova chráněná památkovou péčí. Jeho vznik se klade do souvislosti se založením kartuziánského kláštera v Králově Poli v Brně. Středověký původ kostela dosvědčují dvě zazděné gotické klenby v jižní zdi kostela pod úrovní dnešních oken. Do dnešní podoby byl kostel upraven v roce 1932.

Ve Střelicích působí také Církev československá husitská, která zde má modlitebnu. Zbudovala ve svém objektu i sociální byty.

Jsme také hrdi na střelickou stopu v české kultuře. Do Střelic rád chodíval básník Petr Bezruč, žila zde Fanynka Tomková, jeho neopětovaná láska a představitelka básně Labutinka. Zemřela mladá a básník posílal až do konce života na její hrob kytice květin. Na místním hřbitově je také pochován náš rodák režisér, dramaturg a herec Vladimír Svitáček, spolupracovník známého umělce Miroslava Horníčka a Jána Roháče z Hovorů H a Laterny Magiky.

Mezi významné osobnosti Střelic patří také umělecký řezbář Heřman Kotrba, který měl svůj ateliér přímo na brněnském Petrově. Ve Střelicích je autorem několika uměleckých děl. Mezi jeho nejznámější práce patří restaurování hlavního oltáře kostela sv. Jakuba v Levoči na Slovensku. Na tomto světově uznávaném díle spolupracoval se svými třemi bratry Josefem, Františkem a Karlem.

Naše obec se může pochlubit bohatou činností spolků. Mezi nejaktivnější patří hasiči, Sokol, Junák, fotbalový klub, spolek RC PifPaf, Myslivecký spolek Výrovka, včelařský a vinařský spolek. Všechny spolky obohacují společenský život v obci. V posledních letech vzrůstá zájem mládeže o historii krojů a o tradice. Vznikl spolek Střelická chasa, který se věnuje obnově střelického kroje a tradičních zvyků. Ve Střelicích slavíme každý rok dvoje hody. Na jaře Mladé hody na svátek patrona kostela Nejsvětější Trojici a třetí neděli v říjnu Staré hody na výročí posvěcení kostela. Pravidelně se hodů účastní více než 20 párů mladých lidí ve střelických krojích, do krojů se oblékají i malé děti. Společenský život v  obci je důležitý, neboť kde jinde se mají lidé setkat, poznat se a dobře se pobavit.

Přes sto roků působily ve Střelicích sestry Dominikánky, které koupily zdejší zámeček a pečovaly tam o mentálně postižené děti. Sestry Dominikánky byly pro Střelice vždy velkým duchovním přínosem. Svůj klášter v roce 2023 prodaly Komunitě Blahoslavenství.

Ve Střelicích se také staráme o mentálně i tělesně postižené občany. Zámeček Střelice na ulici Tetčické je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Poskytuje pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením.

Cílovou skupinou jsou osoby s vrozeným mentálním postižením nebo kombinovaným postižením.

Naše obec pamatuje na cyklisty. V údolí říčky Bobravy byla modernizovaná více jak polovina cyklotrasy díky dotační podpoře Jihomoravského kraje. Připravuje se také v roce 2025 ve spolupráci se sousedními obcemi Troubskem, Ostopovicemi a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko výstavba cyklostezky směrem na Brno.

Obec Střelice zakoupila v roce 2023 obchodní dům č. 630/75 na ulici Ant. Smutného a stala se tak většinovým vlastníkem této nemovitosti. Od prosince 2023 zde otevřela společnost COOP HB prodejnu potravin se smíšeným zbožím. Dalším obchodem s potravinami je v dolní části obce prodejna paní Vlasty Holešovské.

Velmi důležitou obecní složkou je zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena a financována obcí Střelice. Tato jednotka disponuje velmi osvědčenou zásahovou technikou – cisternová automobilová stříkačka, AS 20 Scania P440, CP31L, pořízena v roce 2022 a dopravní automobil DA Ford Transit, pořízen v roce 2015.

Obec Střelice vlastní také areál koupaliště, který se snažíme postupně vylepšovat. V roce 2021 byl kompletně zrekonstruován bazén a plocha kolem bazénu, v loňském roce sociální zařízení a v letošním roce bude zbudována nová betonová plocha pro občerstvení zákazníků včetně odvodnění dešťových vod a zachytávání v retenční nádrži s následným využitím na závlahu trávníků. V letních měsících je koupaliště hojně navštěvováno místními i přespolními návštěvníky.

Ve Střelicích se nacházejí tři restaurace, dvě obecní – Hospůdka U Trnků a restaurace U Nádraží, dále restaurace v místní sokolovně a také cukrárna Na Hrázi, která láká návštěvníky především v letních měsících kvalitní zmrzlinou a skvělými zákusky.

Střelice obklopují lesy. Významná je chráněná přírodní památka Střelická bažinka nacházející se jihozápadně od obce. Důvodem ochrany je slatinná louka s typickými společenstvy. Dalším chráněným územím v blízkosti obce je přírodní park Bobrava o rozloze 31 km2 založený v roce 1982 za účelem zachování krajinného rázu malebného údolí středního toku říčky Bobravy.

Oblíbeným místem pro vycházky v lese v okolí obce je zvonička, která byla zhotovena u příležitosti 400. výročí událostí v Zabitém žlebu. Zvonička připomíná tragickou událost, při které byli obyvatelé Střelic vyvražděni uprostřed válečného násilí třicetileté války.

Pro střelické obyvatele, kteří jsme se zde narodili nebo zde bydlíme, jsou Střelice domovem a klidným místem pro rodinný život.

Všichni milí návštěvníci, kteří v dobrém do Střelic zavítáte, třeba i přes tyto webové stránky, jste vždy u nás vítáni.

Ve Střelicích dne 10. 2. 2024
Jiří Vašulín, starosta obce

Fotogalerie