Ochrana rodiny a dítěte

Na koho se konkrétně obrátit?

OSPOD Obecního úřadu Střelice

Starosta

OSPOD Městského úřadu Šlapanice

sociální odbor; vedoucí odboru

Opuštěná 9/2, Brno

sociální odbor; vedoucí oddělení péče o děti

Opuštěná 9/2, Brno

sociální odbor; vedoucí oddělení sociální prevence (kuratela pro děti a mládež)

Opuštěná 9/2, Brno

Co je sociálně-právní ochrana dětí?

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
  • ochrana jeho oprávněných zájmů a ochrana jeho jmění
  • úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Kdo je orgánem sociálně-právní ochrany dětí?

  • krajské úřady
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • obecní úřady
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí
  • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (orgán „SPOD“) Obecního úřadu Střelice vykonává činnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu pro obecní úřady. Na tuto činnost navazuje Městský úřad Šlapanice, který je úřadem obce s rozšířenou působností.

Všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Podle výše citovaného zákona je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou tyto povinnosti plnit.

Dítě má právo požádat i bez vědomí rodičů orgány sociálně-právní ochrany, školy, zdravotnická a další zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Požádané subjekty jsou povinny pomoc dítěti poskytnout.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat, a to i bez přítomnosti rodičů. Těmto názorům se věnuje náležitá pozornost.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany. Ten je povinen v rozsahu své působnosti pomoc poskytnout.

Rodičovská odpovědnost je soubor práv a povinností v péči o dítě. Zejména v péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zahrnuje i ochranu dítěte, udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělávání. Rodičovskou odpovědností je i zastupování dítěte a spravování jeho jmění, rovněž i určení místa jeho bydliště. Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a končí nabytím jeho plné svéprávnosti.

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou oprávněni navštívit dítě a rodinu v prostředí, ve kterém žijí, provádět šetření v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Přitom se prokazují písemným oprávněním vystaveným svým zaměstnavatelem.

Fotogalerie